ข่าวสาร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้รับเกียรติ์ จากมหาวิทยาลัย เกริก เข้าร่วมประชุม ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม

วันที่ 01 มีนาคม 2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้รับเกียรติ์ จากมหาวิทยาลัย เกริก Mr.Wang Changming (Chaireman of Krirk Unversity)
คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.พัชราวดี ตรีชัย ได้เรียนเชิญ ผู้อำนวยการฝ่าย ทิพยตะกาฟุล คุณกฤษฏา กิตติพรไพบูลย์ เข้าร่วมประชุม ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม โดยจะเปิดทำการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มี 3 กลุ่มวิชา ดังนี้

1 กลุ่มวิชาการจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์
2 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมฮาลาล
3 กลุ่มวิชาการเงินอิสลาม

โดยการการระดมความความคิดเห็นในครั้งนี้ มี การพบปะผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในหลายภาคส่วน และ เป็นก้าวที่สำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ประกันภัยตามหลักอิสลาม #แบ่งปัน ห่วงใย ด้วยใจศรัทธา


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

29 มีนาคม 2564
วันที่ 26 มีนาคม ทีมตะกาฟุล ได้ส่งมอบสัญญาตะกาฟุล ปีที่ 2 ให้กับ ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 มีนาคม ทีมตะกาฟุล ได้ส่งมอบสัญญาตะกาฟุล ปีที่ 2 ให้กับ ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

17 มีนาคม 2564
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ได้รับเชิญจาก ผศ ดร วิศรุต เลาะวิถี รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครให้ ทิพยตะกาฟุล ชี้แจง การให้บริการผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ได้รับเชิญจาก ผศ ดร วิศรุต เลาะวิถี รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครให้ ทิพยตะกาฟุล ชี้แจง การให้บริการผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล กรณี ประกันอัคคีภัย มัสยิด ,ชุมชน รอบๆ มัสยิด และ ตะกาฟุลผ้าขาว ในการประชุม ผู้บริหารมัสยิด กลุ่มพื้นที่มัสยิดที่ 6

26 มกราคม 2564
ทิพยตะกาฟุล ขอขอบคุณ ท่าน อ. ไพศาล พรหมยงค์ ประธาน คณะกรรมการอิสลาม จังหวัดสมุทรปราการ ที่มอบความไว้วางใจ ให้ เราดูแล สุขภาพของท่าน

ทิพยตะกาฟุล ขอขอบคุณ ท่าน อ. ไพศาล พรหมยงค์ ประธาน คณะกรรมการอิสลาม จังหวัดสมุทรปราการ ที่มอบความไว้วางใจ ให้ เราดูแล สุขภาพของท่าน