ตะกาฟุลทิพยโควิด-19

เงื่อนไขการรับสัญญา

เงื่อนไข

ประกันภัยโควิด-19" เจอ จ่าย แต่ไม่จบ "
1. แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สัญญาตะกาฟุลมีผลบังคับครั้งแรก
2. เงินสมทบข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และอากรแสตมป์0.4% แล้ว
3. สมาชิกตะกาฟุลอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันทำสัญญาตะกาฟุล
4 สัญญาตะกาฟุลนี้ไม่คุ้มครองผู้ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนเป็นสมาชิกตะกาฟุลและยังไม่ได้รักษาให้หาย
5. จำกัดซื้อ 1 คนต่อจำนวนเงินสมาชิกตะกาฟุล ไม่เกิน1 ล้านบาท และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาลรวมไม่เกิน100,000 บาท
6. ** การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวหรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นยืนยันว่าไม่มีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19
7. ผลประโยชน์ และ ความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาตะกาฟุลคุ้มครองเชื้อไวรัสโควิด-19

หมายเหตุ*
สมาชิกควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำสัญญาตะกาฟุลทุกครั้ง

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราโทรกลับ