ประกันภัยทิพยโควิด-19

เงื่อนไขการรับสัญญา

เงื่อนไข

1. แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Coronavirus(2019-nCoV)) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประภัยมีผลบังคับครั้งแรก
2. เบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และอากรแสตมป์0.4% แล้ว
3. ผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
4 กรมธรรม์ภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา"(Coronavirus(2019-nCoV)) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนเอาประกันภัย และยังไม่ได้รักษาให้หาย
5. จำกัดซื้อ 1 คนต่อจำนวนเงินเอาประกันไม่เกิน1 ล้านบาท และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาลรวมไม่เกิน100,000 บาท
6. ** การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวหรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นยืนยันว่าไม่มีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus(2019-nCoV))
7. ผลประโยชน์ และ ความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus(2019-nCoV))

หมายเหตุ*
สมาชิกควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำสัญญาตะกาฟุลทุกครั้ง

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราโทรกลับ