ประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัย

เงื่อนไขการรับสัญญา

เงื่อนไข
1. สถานที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น

2. สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ฝาผนังคอนกรีต)



เงื่อนไขพิเศษ

 - เอกสารแนบท้ายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต

 - เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นภัยสงครามและการก่อการร้าย


ทรัพย์สินที่คุ้มครอง
1. สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวม กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม
2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่่ม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัย
 


หมายเหตุ*
สมาชิกควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำสัญญาตะกาฟุล

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของเราโทรกลับ